RÓLUNK
NYITÓLAP
Családsegítő szolgálat A Családsegítő Szolgálat munkáját az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban: Szt.), illetve az 1/2000 (I.7.) SzCsM a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendelet alapján végzi.
A Családsegítő Szolgálat feladatai körében biztosítja a szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadást, az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeli ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, a családgondozást, a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet érzékelő jelzőrendszer működését, a családon belüli kapcsolaterősítést szolgáló konfliktuskezelő mediációt, valamint a nehéz helyzetben levő családokat segítő szolgáltatásokat.
A Családsegítő Szolgálatot általában Önként keresik fel a kliensek a problémáikkal, a Gyermekjóléti Szolgálatnál a problémát leginkább az észlelő, és jelzőrendszer tagjai juttatják el a Szolgálathoz. Amennyiben nem önként keresik az ügyfelek a segítségnyújtást, abban az esetben a szociális munka minden eszközével azon kell dolgozni, hogy az érintett személyek és családok ne kényszerként éljék meg a segítő kapcsolatot az intézménnyel, hanem érezzék azt, hogy Szolgálat az adott élethelyzetnek megfelelő legoptimálisabb szolgáltatást igyekszik biztosítani, támogató- és segítő kezet nyújt az egyén és családja számára.
A szolgálat célja a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve az egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára nyújtott segítség, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás, vagyis családsegítés.
Ennek keretében biztosítjuk:
• a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást
• családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok
megoldásának elősegítését
• a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetését.
• információt nyújtunk ellátások formáiról és a hozzájutás módjáról
• ügyintézésben nyújtunk segítséget
• ruhaadományokat fogadunk, szétosztunk, egyéb felajánlásokat közvetítünk
• az ÁNTSZ Családvédelmi Szolgálatának fogadóórája is igény bevehető szolgálatunknál.
Utcai szociális munka Az 1993. évi III. tv. (szociális törvény) az alapszolgáltatások közé sorolja az utcai szociális munkát. Munkánk megszervezésének kiindulópontjaként az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről az utcai szociális munkás szolgálatokra vonatkozó paragrafusát tekintjük.
Az 1993. évi III.Tv-en belüli szabályok
(65/E. § (1)) „Az utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét.”
104. § (1) Az utcai szociális munka célja az ellátatlan, de az intézményes gondozással szemben bizalmatlan, az utcán életvitelszerűen tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése, elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás céljából.
(2) Az utcai szociális munka körébe tartozik különösen
a) a hajléktalan személyek felkutatása, szükség esetén a megfelelő intézménybe juttatása,
b) tájékoztatás, információnyújtás,
c) ügyintézés,
d) szolgáltatás nyújtása,
e) szociális munka egyénekkel, csoportokkal, közösségekkel.
Az intézmény bemutatása A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő - testülete 74/1998. (VII.21.) KT. számú határozata alapján 1998. augusztus 1 - jén alakult, s kezdte meg munkáját.
Munkánkat főként két törvény és a hozzájuk kapcsolódó végrehajtási rendeletek határozzák meg, az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és Gyámügyi igazgatásról valamint az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és ellátásokról.
Az intézményen belül két Szolgálat Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat és a 2014-ben felvett új szolgáltatás az Utcai Szociális munka működik. A három Szolgáltatás összehangolja tevékenységét. Gyermekjóléti szolgálat Munkánkat főként két törvény határozza meg, az 1997. évi XXXI. törvény a Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról, valamint az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és ellátásokról. Az intézmény szociális és mentálhigiénés alapellátást biztosít Hajdúdorog város lakosságának, illetve a hozzáforduló rászorulóknak. Az intézmény elsődleges, és legfontosabb célja a segíteni akarás, az első lépések megtételében. Nekünk, szociális szakembereknek az a feladatunk, hogy mankót nyújtsunk ezeknek az embereknek, támogassuk őket, esélyt teremtsünk, képessé tegyük őket, a hátrányaik leküzdésében. A lokális problémák figyelembe vételével igyekszünk meghatározni a legszükségesebb feladatokat. Célja:
Járuljon hozzá a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban történő nevelkedésének elősegítéséhez, a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez. A problémák komplex módon történő kezelése, mely magában foglalja a megelőzést, a problémák felderítését, a problémás családok gondozását is, és az utógondozást. A gyermekek érdekét ellátó helyi önkormányzatok, gyámhivatalok, bíróságok, rendőrség, ügyészség, pártfogó felügyelői szolgálat, más szervezetek, és személyek a törvény alkalmazása során a gyermekek mindennek felett álló érdekét figyelembe véve, törvényben elismert jogaikat biztosítva járnak el. E szerveknek a gyermekek érdekében szorosan együtt kell működniük. A gyermek nevelésére elsősorban a családja jogosult, és köteles, melyhez az állam és az önkormányzat segítséget nyújt. Az eljáró szervezetek és személyek tevékenységük során együttműködnek a családdal, és elősegítik a gyermek családban történő nevelkedését. A gyermeket a családi környezetéből kizárólag anyagi okok miatt nem lehet kiemelni. A rászoruló gyermeke gondozásához, neveléséhez és társadalmi beilleszkedéséhez komplex célzott, differenciált ellátást kell biztosítani. A gyermek családban történő nevelkedését, segítő ellátását a gyermek és családja helyzetéhez, szükségleteihez igazodóan kell nyújtani. A családjából bármely okokból kikerült gyermek biztonságát, korához és szükségletéhez igazodó, gondozását, nevelését, egészséges személyiségfejlődését biztosítani kell. A jogszabályban meghatározott ellátások igénybe vétele általában önkéntes. A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője csak törvényben meghatározott esetekben kötelezhető valamely ellátás igénybevételére. A család életébe történő hatósági beavatkozás kizárólag akkor engedhető meg, ha a gyermek érdekében elkerülhetetlen. A gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, a mely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki erkölcsi fejlődésének, jólétének a családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermekek veszélyeztetettség megelőzését és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzése, illetve a saját családjába való visszahelyezés elősegítése, és az utógondozói feladatok ellátása. A gyermekjóléti alapellátást a települési Önkormányzat kötelező feladataként gyermekjóléti szolgálat útján biztosítja. Inkább jóléti, mint védelmi jellegű, de egyaránt prevenciós és korrekciós feladatokat lát el. A szolgáltatás nem csak a veszélyeztetett gyermekekre irányul, hanem a támogató szolgáltatások révén minden családra, illetve a prevenció révén a kockázati csoportokra.
A támogatásokhoz, ellátásokhoz való hozzájutás érdekében segítséget nyújt: • kérelmének előterjesztéséhez
• kezdeményezi az illetékes szervnél, hatóságnál a támogatás megállapítását
• a családot felkészíti a támogatás célszerű felhasználására
• Segíti a klienseket pszichológiai, családtervezési, egészségügyi és mentálhigiénés tanácsadás hozzájutásához.
• Válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása
• Személyes segítő kapcsolat keretében közreműködik problémái rendezésében.
• Segíti a gyermeket, illetve családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban.
• Hivatalos ügyek intézésében való segítségnyújtás. • Tájékoztatja a jogi képviselő igénybe vehetőségéről.
• A gyámhatóság kérésére környezettanulmányt készít.
• Figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek életkörülményit
• szociális helyzetét
• gyermekjóléti és egyéb szociális ellátások iránti szükségletét
• gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét.
Fogadja a panaszával hozzá forduló gyermeket és segíti problémája megoldásában.
• Családgondozás keretében: támogatja a gyermeket a veszélyeztető körülmények elhárításában, kedvező irányú személyiség fejlődésében. Segíti a szülőket a gyermek gondozásának, ellátásának szervezésében egészségügyi, szociális ellátások igénylése
A veszélyeztetettség észlelő-és jelzőrendszer működtetése: A Gyermekjóléti szolgálat szervezi és összehangolja a jelzőrendszeri tagok, ill. más érintett személyek és szervezetek részvételét a rendszerben.
A törvényi szabályozás alapján a jelzőrendszer tagjai a településen:
• nevelési – oktatási intézmények: óvodák, iskolák, pedagógiai szakszolgálat
• egészségügyi szolgáltatók: háziorvosok, gyermekorvosok, védőnők
• személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatás: a családsegítő szolgálat
• rendőrség
• civil szervezetek
A Gyermekjóléti Szolgálatok és a Jelzőrendszer együttműködésének módjai:
• Írásos jelzés – írásos visszajelzés a megtett intézkedésről
• Esetmegbeszélések, esetkonferenciák
• Szakmaközi megbeszélések
• Gyermekvédelmi Tanácskozás
RÓLUNK KAPCSOLAT HÍREK LETÖLTÉS MUNKATÁRSAK SZOLGÁLTATÁSAINK EGYÉB TUDNIVALÓK